Certifikace prádelen

Certifikace prádelen

Stejně jako jiné evropské země i Česká republika se může pochlubit certifikačním systémem pro průmyslové prádelny. Našim klientům to dokazuje, že obor je schopen plnit stejná kritéria na kvalitu služeb jako kterákoliv prádelna v Evropské unii. Ač je certifikace od začátku dobrovolnou iniciativou, během doby své existence svůj přínos prádelenskému oboru jednoznačně dokázala.

Kvalita služeb významným způsobem vzrostla a tento trend se i nadále udržuje. Význam certifikace se ukazuje např. u výběrových řízení, kdy se (naštěstí!) kromě ceny stala kritériem i kvalita vypraného prádla doložená splněním Oborových specifikací (OS). Za tím vším stojí hlavně společný zájem a snaha všech zainteresovaných stran o co nejlepší a nejzodpovědnější přístup vůči zákazníkům a co nejvyšší záruku za kvalitu poskytovaných služeb.

Oborové specifikace představují zásadní technickou specifikaci požadavků na kvalitu praní a jeho kontrolu. Velmi důležitým faktem je i to, že provoz prádelny splňující požadavky Oborové specifikace OS-01 splňuje i požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb. v případě zpracování zdravotnického prádla a prádla z ústavů sociální péče. To je obrovský benefit, protože OS tím poskytla jednoznačný návod, jak zajistit, aby prádlo bylo prosté chemické a mikrobiální kontaminace a jak ověřit, že tomu tak skutečně v rutinní praxi je.

PROČ CERTIFIKOVANÉ PRÁDELNY?

Přehled norem

 • ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky
 • ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem k použití
 • ČSN EN 14065 Textilie – Postupy praní textilií – Kontrolní systém biokontaminace (RABC)
 • OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče*
 • OS 80-02 Praní – Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů*
 • OS 80-03 Praní – Odborné ošetření hotelového prádla*
 • * Oborové specifikace OS řady 80 jsou vydávány Textilním zkušebním ústavem, s.p.

Dostupné jsou ZDE.

Normy ČSN EN ISO

 • Normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 pracují s obecnými požadavky na systém managementu kvality a enviromentálního managementu.
 • S vlastním ošetřením prádla nemají mnoho společného, jsou to „pouze tzv. obecné standardy“. Oproti tomu Oborové specifikace OS řady 80 a norma ČSN EN 14065 jsou zaměřeny přímo na požadavky prádelenského oboru.
 • V průmyslových prádelnách je ideální certifikace podle ISO 9001 a současně podle Oborových specifikací, protože jen tak lze zaručit nejvyšší kvalitu služeb.
 • Stručně lze říci, že ISO 9001 je výborný startovací bod pro certifikaci dle Oborových specifikací, které „dotahují systém k dokonalosti“.

Historie a současnost

Certifikace má v Asociaci již dlouholetou tradici a opírá se o tzv. best practices. První Zásady pro odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče vznikly ve spolupráci APaČ a TZÚ již v roce 1999. Pak následovaly zásady pro praní prádla z potravinářských provozů a pro praní prádla hotelového typu.

Protože důvěryhodnost oboru postupně rostla a my jsme se vždy snažili držet krok s moderními trendy vývoje v oboru prádelenství, rozhodli jsme se změnit formu dokumentů, kterými se certifikace řídí. Využili jsme skutečnosti, že se Textilní zkušební ústav (TZÚ) stal Centrem technické normalizace (CTN) pro textil a byl dohodnut postup vydávání Oborových specifikací.

Rozdíl mezi Zásadami a Oborovými specifikacemi je ten, že OS jsou před vydáním projednávány se zainteresovanými stranami, tj. nemocnicemi, hotely, potravináři, resp. jejich asociacemi. OS mají navíc i formu stávajících ČSN, což velmi zjednodušuje orientaci v nich. Vydává je CTN TZÚ a jsou bezplatně k dispozici.

Certifikační komise

Vlastní prověřování provozu při certifikaci provádí kontrolor, což je zástupce TZÚ, který tuto činnost provádí na základě Smlouvy o spolupráci.

Předseda Certifikační komise
Vladimír Blaha st.
Člen Certifikační komise
Radek Vašíček
Tajemnice Certifikační komise a členka
Monika Býmová

Průběh certifikace

Certifikace prádelny se skládá z vlastního prověření provozu, mikrobiologické prověrky a následného certifikačního řízení. Celý průběh certifikace záleží na dobré spolupráci, mezi kontrolovaným provozem, kontrolorem a také certifikační komisí. Zpravidla se daří celé řízení zvládnout do 3 měsíců od podání přihlášky.

Stručný popis průběhu certifikace v bodech:

 1. Prádelna ve spolupráci se sekretariátem APaČ vyplní a odešle podepsanou závaznou přihlášku k certifikaci na emailovou adresu info@apac.cz.
 2. Po zaplacení poplatku a obdržení přihlášky předá tajemník komise podklady kontrolorovi (TZÚ).
 3. TZÚ si s prádelnou (objednatelem) vyjasní podrobnosti a uzavře Smlouvu.
 4. TZÚ provede prověrku na místě a výsledky zpracuje do závěrečné zprávy, se kterou seznámí objednatele a předá ji Certifikační komisi.
 5. Certifikační komise na základě těchto dokumentů rozhodne o udělení/neudělení Certifikátu a zajistí vydání oficiálního dokumentu.

Po uhrazení všech finančních závazků, sekretariát Asociace zajistí předání všech dokumentů objednateli.

Samotné vydání Certifikátu zajišťuje tajemník Certifikační komise, který zasílá elektronické verze certifikátů e-mailem a originály v písemné podobě poštou.

Všechny dokumenty používané k certifikaci podle Oborových specifikací naleznete níže v sekci Dokumenty k certifikaci.

Oborové specifikace

Na základě spolupráce APaČ a  TZÚ vznikly Oborové specifikace řady OS 80, díky kterým byly nastaveny stavební, technologické, hygienické a personální požadavky pro průmyslové prádelny. Oborové specifikace pravidelně podléhají revizím, při kterých je zohledňován vývoj v oboru a také připomínky z praxe, takže jsou neustále živé a obsahují aktuální požadavky.

Při posledních revizích, které probíhaly v letech 2015 a 2016, byly do OS zapracovány zejména připomínky týkající se vztahu OS k německým normám RAL-GZ. Před vydáním jsou OS projednávány se zainteresovanými stranami, tj. nemocnicemi, hotely, potravináři, resp. jejich asociacemi. Vydávání a distribuování OS se děje podle pravidel předem schválených asociacemi (např. APaČ a ATOK).

OS jsou bezplatně k dispozici na webových stránkách www.tzu.cz., jejich komerční šíření je zakázáno.

OS mají formu ČSN norem, což mj. velmi usnadňuje práci s nimi. Toto bylo umožněno díky tomu, že se TZÚ stal Centrem technické normalizace (CTN) pro textil.

OS jsou nezávazné, ale stávají se závaznými v okamžiku, kdy se na ně odkáže obchodní smlouva nebo jsou-li součástí technických požadavků výběrových řízení

Přehled Oborových specifikací

Nyní jsou vydány tyto OS týkající se průmyslových prádelen:

Jejich aktuální znění je dostupné ZDE.

OS-01, OS-02 a OS-03 stanovují požadavky na ošetření prádla z různých prádelenských zařízení či provozů. Dle OS-04 se hodnotí kvalita praní a dle OS–05 se provádí hygienicko-epidemiologická prověrka v průmyslových prádelnách. Oborové specifikace relevantní pro zpracování jednotlivých typů prádla jsou:

Seznam certifikovaných prádelen

Číslo certifikátu Název prádelny Adresa Platnost do Dokumenty
010/2007 Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, Hradec Králové 17.12.2023 certifikát
004/2022 CHRIŠTOF spol.s r.o. provoz Brno 11.05.2025 certifikát
004/2022 CHRIŠTOF, spol. s r.o. provoz Štětí 11.05.2025 certifikát
007/2023 Prádelna Fišer, s.r.o. provoz Česká Třebová 20.04.2026 certifikát
001/2022 Prádelna Kyselý, a. s. Vlasákova 333, 258 01 Vlašim 24.04.2025 certifikát
001/2023 Leastex, a.s. Ostrava-Poruba, provoz K Myslivně 2140/61, 708 00 Ostrava – Poruba 27.02.2026 certifikát
004/2023 Leastex, a.s. Ostrava-Poruba, provoz Český Těšín 27.02.2026 certifikát
001/2021 SALESIANER MIETTEX CHEMUNG,s.r.o. Praha, provozovna České Budějovice 07.02.2024 certifikát
004/2021 Vít Spáčil – prádelny a čistírny, spol. s r.o. Prostějov 01.02.2024 certifikát
010/2023 Praní a čištění s.r.o. Velká Hleďsebe 08.05.2026 certifikát
Číslo certifikátu Název prádelny Adresa Platnost do Dokumenty
005/2022 CHRIŠTOF spol.s r.o. provoz Brno 11.05.2025 certifikát
005/2022 CHRIŠTOF, spol. s.r.o. provoz Štětí 11.05.2025 certifikát
008/2023 Prádelna Fišer, s.r.o. provoz Česká Třebová 20.04.2026 certifikát
002/2022 Prádelna Kyselý, a. s. Vlasákova 333, 258 01 Vlašim 24.04.2025 certifikát
005/2023 Leastex, a.s. Ostrava-Poruba, provoz Český Těšín 27.02.2026 certifikát
002/2023 Leastex, a.s. Ostrava-Poruba, provoz Ostrava-Poruba 27.02.2026 certifikát
002/2021 SALESIANER MIETTEX CHEMUNG,s.r.o. Praha, provozovna České Budějovice 07.02.2024 certifikát
005/2021 Vít Spáčil – prádelny a čistírny, spol. s r.o. Prostějov 01.02.2024 certifikát
011/2023 Praní a čištění s.r.o. Velká Hleďsebe 08.05.2026 certifikát
Číslo certifikátu Název prádelny Adresa Platnost do Dokumenty
006/2022 CHRIŠTOF spol.s r.o. provoz Brno 11.05.2025 certifikát
006/2022 CHRIŠTOF, spol. s r.o. provoz Štětí 11.05.2025 certifikát
009/2023 Prádelna Fišer, s.r.o. provoz Česká Třebová 20.04.2026 certifikát
003/2022 Prádelna Kyselý, a. s. Vlasákova 333, 258 01 Vlašim 24.04.2025 certifikát
003/2023 Leastex, a.s. provoz Ostrava – Poruba 27.02.2026 certifikát
006/2023 Leastex, a.s. Ostrava-Poruba, provoz Český Těšín 27.02.2026 certifikát
003/2021 SALESIANER MIETTEX CHEMUNG, s.r.o. Praha, provozovna České Budějovice 07.02.2024 certifikát
006/2021 Vít Spáčil – prádelny a čistírny, spol. s r.o. Prostějov 01.02.2024 certifikát
012/2023 Praní a čištění s.r.o. Velká Hleďsebe 08.05.2026 certifikát