Skip to main content

OS 80-01 Praní – odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a ústavu sociální péče

Oborová specifikace OS-01 stanovuje pravidla a požadavky na proces praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a jeho distribuci mezi prádelnou a uživatelem.

Prádlo ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče patří mezi to nejrizikovější. V průběhu jeho používání se stává vehikulem nejrůznějších mikroorganismů, z nichž řada může být patogenních. Mikroorganismy se v těchto zařízeních vyskytují v obrovských koncentracích, což představuje značné riziko přenosu nozokomiálních nákaz. To je důvod, proč je tato OS nejpřísnější. Je nutné vzít v úvahu všechny faktory, kterou mohou kvalitu zpracovávaného prádla ohrozit, a tyto faktory eliminovat. Výstupem zpracování prádla musí být prádlo prosté mikrobiální a chemické kontaminace tak, aby bylo bezpečné pro další použití a neohrozilo zdraví personálu či pacientů.

OS-01 se podrobně věnuje provozním požadavkům a kontrolní činnosti. Následující text lze chápat jako stručný přehled požadavků OS-01. Detailně je vše uvedeno v OS-01.

Kapitola OS-01 Provozní požadavky řeší požadavky na provoz prádelny, personální oblast, použité prádlo, praní prádla, čisté prádlo a hygienická opatření.

V části týkající se provozu prádelny jsou specifikovány požadavky na:

  • organizaci provozu (např. stavební a funkční rozdělení na čistou a nečistou stranu; zajištění, aby se čisté a použité prádlo nekřížilo),
  • větrání,
  • zařízení pro dezinfekci kontejnerů a přepravních vozíků,
  • sociální a sanitární zařízení
  • a hygienický plán.

Personální oblast se věnuje odpovědnosti osob za kontrolu a dodržování hygienických pravidel a technologických postupů.

Dále je zde řešen příjem, skladování a třídění použitého prádla a též samotné pracoviště pro použité prádlo, aby práce byla pro personál bezpečná a zároveň, aby se mikroorganismy na použitém prádle co nejméně množily.

Další část věnující se praní prádla zahrnuje požadavky na technologickou vodu, prací stroje, průběh praní a požadavky na kvalitu praní. Voda, která se k praní používá, nesmí negativně ovlivnit kvalitu praní, a to jak z chemického, tak z mikrobiologického hlediska. Prací stroje musí mít vstup na nečisté straně a vyprazdňovací otvor na straně čisté.

U čistého prádla jsou stanoveny provozní požadavky na sušení, žehlení, dokončování, skladování a expedici.

V závěru kapitoly Provozní požadavky jsou popsána hygienická opatření prostor, technologické vody, technologických a manipulačních zařízení a personálu.

Kapitola OS-01 týkající se Kontrol stanovuje požadavky na hygienicko-epidemiologickou kontrolu (tu je prádelna ve spolupráci s akreditovanou zkušebnou povinna zajistit alespoň 1x ročně), která zahrnuje kontrolu technologické vody, technologických a manipulačních zařízení, personálu, prádla ve všech krocích zpracování, vzduchu a dezinfekční účinnosti pracích procesů. Požadované hodnoty jsou uvedeny v OS-05  a podrobněji budou diskutovány v části OS-05.

Provozní kontroly zahrnují kontrolování dodržování technologických a hygienických parametrů. Součástí je senzorická kontrola kvality prádla připraveného k expedici a technologické vody, jejíž tvrdost musí být denně kontrolována. Navíc je nutné 2x ročně provádět chemický rozbor vody na vstupu do pracích strojů na přítomnost železa, manganu a mědi.

Kontrola kvality praní se provádí minimálně 2x ročně ve spolupráci s akreditovanou zkušebnou pomocí zkušebního klůcku. Podrobněji je tato kontrola popsána v OS-04.

Nezbytnou součástí kontrol je i kontrola dodržování předepsaných parametrů technologických postupů (poměr lázně, teplota lázně, doba zdržení při teplotě praní, koncentrace pracích, pomocných a dezinfekčních prostředků) a pH poslední lázně.

Podrobný popis všech výše zmíněných provozních požadavků a kontrol lze nalézt v OS-01.