Skip to main content

OS 80-05 Praní – hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně

Už dávno pryč jsou doby, kdy se řešilo jen to, jestli je prádlo po praní sněhobílé a beze skvrn. I na první pohled krásně vyprané prádlo totiž může obsahovat nebezpečné mikroorganismy. Ty se pak při kontaktu prádla s kůží, sliznicemi ale i nejrůznějšími jinými povrchy přenáší a mohou způsobovat řadu problémů od kontaminace potravin v potravinářském průmyslu, přes infekční onemocnění hotelových hostů až po nejzávažnější nozokomiální nákazy v nemocnicích.

Úkolem hygienicko-epidemiologické (zkráceně jen mikrobiologické) kontroly v průmyslových prádelnách je prověřit, že proces praní, sušení, žehlení a dokončování prádla probíhá tak, že na výstupu je prádlo prosté mikrobiální kontaminace. Často se stává, že se lidé mylně domnívají, že prádlo na výstupu musí být zcela bez mikroorganismů. To samozřejmě není nutné! Mikroorganismy jsou přirozeně všude kolem nás a není v lidských silách se jich při běžném provozu úplně zbavit. Průmyslové prádelny jsou ale (v tomto případě bohužel) specifické tím, že se v nich nachází místa, která jsou pro mikroorganismy doslova rájem. A to přináší obrovské riziko, které je potřeba mít na paměti! Vlhko a teplo jsou ideální podmínky pro množení řady mikroorganismů, z nichž některé mohou být patogenní a mohou mít schopnost tvorby biofilmu. Je nutné o tomto riziku vědět a zavést systém opatření a kontrol vedoucích k tomu, že mikroorganismy v prádelně budou „pod kontrolou“.

Mikrobiologická prověrka má sloužit jednak k tomu, aby se ověřilo, že dezinfekční plán je dobře nastaven a je funkční, ale i k tomu, aby se odhalila problematická místa, která by mohla snahu, o prádlo splňující požadované limity na výskyt mikroorganismů, zhatit.

Revize OS-05 z listopadu 2015 přinesla řadu změn. Pro všechny prádelny byla jednotně nastavena a detailně popsána všechna odběrová místa. Dále byly upraveny či doplněny některé požadavky a navíc také přibylo rozřazení požadavkových hodnot dle významnosti na limitní, prahové a doporučené hodnoty.

Nejvýstižněji lze průběh mikrobiologické prověrky popsat následujícím obrázkem převzatým z OS-05, kde jsou ukázána všechna odběrová místa.

Legenda:

 1. surová (neupravená) voda
 2. vstupní (upravená) voda
 3. ověření dezinfekční účinnosti praní biologickými indikátory*
 4. poslední máchací voda
 5. membrána lisu
 6. koláč z lisu*
 7. pásový dopravník za lisem
 8. lisová voda*
 9. pásový dopravník (třídění vlhkého prádla)
 10. vlhké prádlo na pásovém dopravníku
 11. vlhké prádlo v přepravní vaně
 12. manipulační technika
 13. ruce personálu (manipulace s vlhkým prádlem)
 14. pracovní plocha za žehličem
 15. ruce personálu (manipulace se suchým prádlem po dokončování)
 16. vzduch v okolí kalandru
 17. pracovní plochy v expedici (regály, poličky, pracovní plochy na skládání prádla)
 18. suché prádlo a prádlo v expedici
 19. ruce personálu v expedici
 20. vzduch v expedici
 21. auto na expedované prádlo

* všechny odběry provést pro jeden prací program u tunelové pračky

OS-05, kromě již zmíněného zavedení limitních, prahových a doporučených hodnot pro různé kontrolní body, stanovila i kroky, které je nutno provést v případě nesplnění požadavků (viz Tabulka 1). Toto rozdělení je výsledkem snahy o sladění požadavků OS a RAL-GZ.

Tabulka 1: Hodnoty pro různé kontrolní body a kroky v případě nesplnění požadavků

Hodnota Kontrolní bod Kroky v případě nesplnění požadavků
Limitní Otisky ze suchého prádla, kontrola dezinfekční účinnosti pracích procesů pomocí biologických indikátorů Zavedení nápravných opatření. Jejich účinnost musí být ověřena opakovaným vzorkováním v rozsahu technologických souvislostí neshody.
Prahová Otisky z vlhkého prádla, odběr surové, upravené a poslední máchací (popř. lisové) vody Zavedení nápravných opatření, zopakování vzorkování dle dohody s kontrolorem a písemným doložením účinnosti nápravných opatření kontrolorovi
Doporučená Otisky z rukou personálu, odběry z povrchů transportních, úložných a technologických zařízení Zavedení nápravných opatření a písemné doložení jejich účinnosti kontrolorovi

Na následujících fotografiích jsou pro představu ukázány výsledky mikrobiologických otisků z nejrůznějších povrchů a ploch. Povrchy, které se zdály být „na oko čisté“, byly přitom kontaminovány nejrůznějšími bakteriemi. Každá jednotlivá barevná kolonie na agaru představuje jednu bakteriální buňku, která se v době odběru na povrchu vyskytovala.