Skip to main content

O Asociaci

Pár informací o naší Asociaci

Asociace prádelen a čistíren České republiky je neziskovou organizací, která vznikla 1. 1. 1993 a je přímým pokračovatelem bývalého federálního Sdružení prádelen a čistíren z roku 1967. Asociace prádelen a čistíren je spolkem, který sdružuje více než 100 členů, z nichž 80 je přímých provozovatelů prádelen a čistíren, a dalších 20 členů jsou organizace, které pro obor poskytují podpůrné služby, či dodávají strojní nebo technologické vybavení. Do členské základny patří také čestní členové, kteří se mimořádným způsobem zasloužili o dobré jméno asociace či samotného oboru.

Asociace zastupuje zájmy svých členů před veřejností, snaží se budovat pozitivní obraz o našem potřebném oboru, který je často nedoceňován. Současně Asociace spolupracuje s orgány státní správy v důležitých oblastech, které se týkají údržby a pronájmu textilu. Spolupracuje na tvorbě oborových předpisů, oponuje návrhy technických dokumentů, zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost pro celý obor.

Časopis Informátor

  • Asociace vydává pro své členy periodikum INFORMÁTOR, které je rozesíláno na více než 300 adres členských firem, ale také odborných institucí, knihoven a vysokých škol.

Konference Interclean

  • Asociace pořádá řadu oborových akcí a setkání, z nichž je každoročně nejdůležitější INTERCLEAN – mezinárodní konference o péči a pronájmu textilu. Tato konference je pořádána nepřetržitě již od roku 1997 a vždy s bohatou účastí odborníků z České republiky a Slovenska. Odborné přednášky konference jsou často zajišťovány špičkovými odborníky z Evropských zemí.

Online vzdělávání E-Washboard

Educate! je projekt financovaný ze zdrojů EU, do kterého jsou vedle APaČ zapojeny také asociace z Německa, Belgie, Švédska, evropská organizace ETSA a vzdělávací institut HeurekaNet. Výsledkem projektu je online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren na webových stránkách i v mobilní aplikaci s názve E-Washboard, v překladu E-Valcha. A to v řadě jazykových mutací, včetně češtiny. Vzdělávací platforma byla spuštěna v září 2021 a přístupná je zdarma.

Strategie 2020 - 2022

  • Naše Asociace má jasnou vizi pro následující roky, jak aktivtě podporovat členskou základnu i celý obor
  • Klademe důraz na zviditelňování oboru praní a čištění před širokou veřejností
  • Chceme upevňovat a rozvíjet stávající partnerství a vytvářet nové spolupráce
  • Protože výsledky našeho neviditelného oboru jsou vidět každý den

Jak to vypadá v českých prádelnách a čistírnách