Skip to main content
Novinky

Právní stanovisko ke vzniku nároku z programu COVID – Nájemné

Vláda ČR přijala dne 26.10.2020 usnesení o přijetí krizového opatření č. 1103, kterým zakázala maloobchodní prodej a poskytování služeb ve vybraných provozovnách, s výjimkami dle čl. I tohoto usnesení. Výčet uvedený v čl. I odst. 1 je výčtem uzavřeným (taxativním) a stanoví okruh výjimek z plošného zákazu definovaného ustanovením, v rámci těchto výjimek jsou zařazeny také provozovny označené jako „prádelny a čistírny“ (dále jen „ČAP“); jde tedy o stejný režim jako na jaře v rámci tzv, první vlny koronaviru. Z textace daného usnesení zřetelně vyplývá, že tyto provozovny ČAP jsou z plošného zákazu daného usnesením vyjmuty a mohou tedy fungovat v běžném režimu a poskytovat své služby třetím osobám bez dalšího. 

Dále v textu usnesení došlo k omezení prodejní doby dle čl. I odst. 8  – nedělní prodej byl zakázán bez dalšího a v ostatní dny se uplatňuje omezení v čase mezi 20:00 – 4:59 hod (opět s výjimkami definovanými formou taxativního výčtu). Tímto omezením mohou být dotčeny rovněž provozovny ČAP, za předpokladu, že doposud jejich otevírací doba fungovala v režimu dotčeném tímto omezením (z praktického hlediska půjde ve valné většině případů pouze o nedělní otevírací dobu).

V rámci podpory podnikatelského sektoru přistoupilo Ministerstvo průmyslu a obchodu k vyhlášení Výzvy 2 v rámci programu COVID – Nájemné (Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2), následně byl k této výzvě vydán rovněž dodatek č. 1 s účinností od 22.10.2020. 

Tímto dodatkem byl změněn článek 4.1. bod c) výzvy tak, že se do okruhu dotčených provozoven dostaly rovněž provozovny, kterým byl zakázán nebo omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb na základě přijatého krizového opatření č. 1079 ze dne 21.10.2020 (toto krizové opatření bylo následně nahrazeno krizovým opatřením č. 1103 citovaném výše). 

A konečně dne 27.10.2020 bylo přijato usnesení vlády ČR č. 1107 dále upřesňující definici dotčených provozoven, které mohou nárokovat podporu z programu COVID – Nájemné tak, že do okruhu těchto provozoven spadají také „provozy, které byly zakázány nebo výrazně

omezeny usnesením vlády č. 1103, přičemž okruh oprávněných žadatelů se nerozšiřuje o subjekty dle bodu I/8, II/5 a 6 usnesení č. 1103“.

Přestože lze přístup zákonodárce (resp. v tomto specifickém případě vlády ČR vydávající usnesení v režimu krizového zákona) hodnotit jako zmatečný a nepříliš dobře uchopitelný pro adresáty právních norem, lze v tomto případě uzavřít, že si vláda uvědomila nejednoznačnost výkladu přijatého dodatku k Výzvě 2 programu COVID – Nájemné, a z tohoto důvodu cítila potřebu přijmout „dovysvětlující“ usnesení č. 1107. 

Právě tímto usnesením č. 1107 došlo k explicitnímu vyloučení mj. provozoven ČAP z okruhu oprávněných žadatelů, přestože u nich mohlo dojít k omezení v důsledku zákazu nedělního prodeje ve smyslu čl. I/8 usnesení č. 1103. 

Závěr:

Ze současného znění programu COVID – Nájemné (v kontextu doposud přijatých krizových opatření) vyplývá, že subjekty omezené v důsledku čl. I/8 usnesení vlády ČR č. 1103 (tzv. zákaz nedělního prodeje) nárok na podporu z programu COVID – Nájemné nemají. 

S úctou

Mgr. Jakub Gazárek, advokátní koncipient

Advokátní kancelář JUDr. Pavel Gazárek, advokát

APaČ děkuje za sdílení tohoto dokumentu našemu členovi panu Bednarskému.

Foto: Zdeněk Porcal, Studio Flusser