Skip to main content
Novinky

Podnikatele mohou žádat o nový kompenzační bonus

Od včerejšího dne mohou OSVČ, společníci malých s. r. o. a lidé pracující na dohody žádat o nový kompenzační bonus pro rok 2021. Jeho výše činí až 1000 Kč (u OSVČ vedlejších to může být méně) a vyplácí se prozatím za únor a březen letošního roku. O nový kompenzační bonus může žádat na rozdíl od předchozí verze více subjektů.

Kdo má na bonus nárok

Na kompenzační bonus mají nárok nově OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, přičemž za dotčenou se považuje činnost, u které došlo k propadu tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb ve srovnávaném období alespoň o 50 % oproti srovnávacímu období.

Stahujte Žádost o kompenzační bonus pro rok 2021 (1. i 2. období)

Jak vyplnit žádost

Pokud si vyberete papírový formulář, v záhlaví (ve webové aplikaci až 4. stránka) musíte vyplnit, kterému úřadu žádost směřujete (například „pro hlavní město Prahu“) a územní pracoviště (například „pro Prahu 1“).

V oddílu A (ve webové aplikace 3. stránka) vyplníte údaje o žadateli. Jméno uveďte ve stejném tvaru, jak je uvedeno ve vašem rodném listě, a současné příjmení. V řádku DIČ/RČ uveďte daňové identifikační číslo (DIČ), pokud vám bylo přiděleno (zpravidla se jedná o vaše rodné číslo). Pokud vám DIČ přiděleno nebylo, uveďte vaše rodné číslo, případně tzv. vlastní číslo plátce (VČP).

Datum narození napište ve formátu dd.mm.rrrr.

Uveďte e-mail a telefon, na kterých jste k zastižení. Jejich neuvedení sice nezakládá vadu podání a finanční správa žádost i tak vyřídí, jejich uvedení ale může urychlit celý proces v případě chyb či nejasností. Adresu pobytu nezapomeňte uvést i s PSČ.

Rovněž nezapomeňte uvést číslo bankovního účtu (včetně případného předčíslí). Kompenzační bonus se totiž vyplácí pouze bezhotovostně na bankovní účet vedený v české měně.

Kolonku „Žadatel je/byl v úpadku“ (ve webové aplikaci hned na první stránce) vyplňte v případě, že jste/byli v bonusovém období (čili buď únor, nebo březen 2021) v úpadku. U OSVČ insolvence problém není, u společníků s. r. o. je podmínkou pro přiznání bonusu, aby firma samotná nebyla v bonusovém období v úpadku.

V oddílu B se vyplňuje to nejdůležitější, tedy předmět žádosti (ve webové aplikaci hned první stránka). Jak již bylo uvedeno, nárok může vzniknout u OSVČ, společníků s. r. o. či dohodářů. Podle toho vyberte, z jakého titulu o poskytnutí kompenzačního bonusu žádáte a napište údaje požadované u zvolené varianty.

OSVČ

V řádku „Významně dotčené činnosti“ uveďte všechny činnosti, které byly významně dotčeny v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Jestliže žádáte o bonus kvůli izolaci a karanténě (mohou žádat pouze OSVČ, které si platí nemocenské pojištění), vyplňte pouze část „Doba trvání nařízené karantény/izolace v průběhu bonusového období“.

Pokud žádáte o kompenzační bonus kvůli poklesu příjmů, musíte vyplnit průměrnou měsíční výši příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výši příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období. Abyste měli nárok na bonus, nesmí tržby ve srovnávaném období překročit 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

Připomínáme, že srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. V případě žádosti za únor tedy leden 2021. Srovnávaným obdobím je pak listopad a prosinec 2018 a leden 2019, nebo listopad a prosinec 2019 a leden 2020 (dle volby OSVČ).

Kompenzační bonus lze nárokovat nejdéle za období od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 (tj. 28 dní). Pokud žádáte o kompenzační bonus z důvodu poklesu příjmů, pak výše kompenzačního bonusu činí 1000 Kč za kalendářní den. Pokud splňujete podmínky pro získání kompenzačního bonusu za dny 1. 2. – 28. 2. 2021, uvedete 28 dní a částku 28 000 Kč (28 × 1000 Kč). Zároveň ovšem platí omezující podmínka, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. To se týká především OSVČ vedlejších.

Pokud si například student dříve přivydělával jako OSVČ a měl v prosinci 2018 až lednu 2019 průměrné příjmy z podnikání ve výši 20 tisíc měsíčně a v lednu měl 0 Kč (a to stejné i o rok později), nedostane za únor kompenzační bonus ve výši 28 tisíc Kč, ale jen ve výši 20 tisíc Kč. Některé OSVČ vedlejší dokonce kvůli této podmínce mohou dostat méně než 500 Kč denně.

Jestliže vyplňujete ve webové aplikaci, program maximální výši bonusu sám dopočte. V případě, že budete podávat papírovou žádost, nicméně postačí, když do pole „celkem částka“ uvedete výši součinu počtu dní a 1000. Následný výpočet a korekci podle omezující podmínky provede sám finanční úřad.

Pokud žádáte o kompenzační bonus pouze z důvodu karantény, pak výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den. Kdo tak byl v karanténě od 1. 2. do 10. 2. 2021, uvede 10 dnů a částku 5000 Kč (10 × 500 Kč).

Vzhledem k tomu, že se nový kompenzační bonus částečně překrývá se 6. bonusovým obdobím předchozí verze bonusu, je potřeba do žádosti uvést i počet dní v období od 1. 2. 2021 do 15. 2. 2021, za které jste už o bonus žádali. Například kdo žádal o kompenzační bonus za celé 6. bonusové období (tj. za období od 24. 1. do 15. 2. 2021), uvede počet dní = 15 (tj. pouze počet dní v období od 1. 2. 2021 – 15. 2.2021). Tento souběh bude řešen vzájemným zápočtem obou nároků. Za prvních 15 dnů tak finanční úřad vyplatí 500 Kč za den (dopočet do 1000 Kč) a za zbylých 13 dnů pak 1000 Kč za den.

Společník společnosti s ručením omezeným

Podobně jako v případě OSVČ je nutné vyplnit identifikaci, a to i společnosti, tedy DIČ/IČO společnosti, název firmy a její adresu. Stejně tak je nutné popsat významně dotčené činnosti, průměrnou měsíční výši příjmů společnosti s ručením omezeným ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výši příjmů společnosti s ručením omezeným ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období. Pokud společník žádá z důvodů karantény, nevyplňuje tuto část, nýbrž jen řádek „Doba trvání nařízené karantény/izolace v průběhu bonusového období“.

Rovněž i v dalších parametrech (výše bonusu, doba vyplácení atd.) je situace stejná jako u OSVČ, včetně případného dopočtu finančního úřadu.

Jak pro OSVČ, tak pro společníky platí, že výši tržeb nemusí v žádosti nijak dokládat a stačí je vyčíslit. Může se ale stát, že finanční úřad po nich bude chtít jejich tvrzení doložit. Jak upozornilo ministerstvo financí, v případě pochybností finančního úřadu bude žadatel individuálně kontaktován k prokázání uvedených částek, například výpisem z účtů, účetními doklady nebo evidencí plateb.

Osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr

Také dohodáři vyplňují v žádosti podobné údaje. Jen u výše bonusu musí mít na paměti, že pro ně činí taxativně 500 Kč na den. Dohodáři dále musí k žádosti přiložit kopii dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, v důsledku které/kterých vznikla v rámci rozhodného období po dobu alespoň 3 kalendářních měsíců účast žadatele o kompenzační bonus na nemocenském pojištění jako zaměstnance.

Dále musí doložit kopii mzdového listu/mzdových listů zahrnujícího/zahrnujících kalendářní měsíce (v rámci rozhodného období), kdy byl žadatel o kompenzační bonus účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec na základě dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, nebo potvrzení od zaměstnavatele prokazující účast žadatele o kompenzační bonus na nemocenském pojištění jako zaměstnance alespoň 3 kalendářní měsíce v rámci rozhodného období z titulu výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Jak OSVČ a společníci, tak dohodáři musí rovněž podepsat čestné prohlášení, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jak lze žádost podat

Žádost o kompenzační bonus lze podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

  • prostřednictvím webové aplikace,
  • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),
  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
  • prostřednictvím poštovních služeb,
  • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Žádost za únor lze podávat do 3. 5. 2021, za březen pak do 1. 6. 2021.

Podrobnosti a aktuality sledujte na webových stránkách Ministerstva financí ZDE.

Zdroj: www.podnikatel.cz