Skip to main content
Novinky

Energetická krize: Strop cen pro firmy

Elektřina

Na hladině nízkého napětí bude zastropována veškerá spotřeba pro všechny zákazníky, tedy i firmy. U malých a středních podniků – tzv. SME (podnik do 250 zaměstnanců a obratem do 50 mil. EUR) na hladině vysokého a velmi vysokého napětí bude cenový strop nastaven na 80 % nejvyšší roční spotřeby v uplynulých pěti letech.


Plyn

U malých a středních podniků s odběrem plynu do 630 MWh ročně bude zastropována veškerá spotřeba plynu. U malých a středních podniků s ročním odběrem plynu nad 630 MWh (a maximálním odběrem 4200 MWH ročně) bude cenový strop nastaven na 80% nejvyšší spotřeby v uplynulých pěti letech.

Ostatní odběratelé elektřiny a plynu budou mít možnost zpětné kompenzace zvýšených nákladů na energie z dotace od MPO prostřednictvím Dočasného krizového rámce.

Subjekty připojené na hladinu nízkého napětí elektřiny a ty s ročním odběrem plynu do 630 MWh budou mít nárok na strop cen automaticky. Strop cen se bude vztahovat také na malé a střední podniky (MSP), které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Ty budou muset svému dodavateli předložit čestné prohlášení, které je ke stažení níže. Podobně to je u plynu – nárok na zastropované ceny mají MSP s ročním odběrem mezi 630 MWh a 4 200 MWh, budou ale také muset odevzdat čestné prohlášení.

Stručná a zjednodušená definice MSP – Základními kritérii pro stanovení velikosti podnikatele jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv).

Údaje, které se používají pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, se vztahují k poslednímu uzavřenému účetnímu/zdaňovacímu období.

Kategorie mikropodniků a MSP je složena z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Počet zaměstnanců musí být splněn vždy. U obratu/aktiv postačuje splnění jedné z podmínek.

Podniky se nikdy neposuzují izolovaně, je nezbytné sledovat okolí podniku, protože spojenectví či partnerství dle definice MSP má význam pro prahové hodnoty.

Za samostatný podnik lze považovat pouze takový, který nemá partnerský ani spojenecký vztah s jiným podnikem. V případě partnerského podniku podnikatel vlastní 25 % až 50 % (včetně) základního či vlastního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele. Za spojené podniky jsou považovány ty subjekty, kdy podnikatel vlastní více než 50 % základního nebo vlastního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele. V případě, že podíly na hlasovacích právech jsou odlišné od podílu na základním či vlastním kapitálu, použijí se údaje vyšší. Údaje za partnerský podnik se započítávají příslušným procentem, údaje za spojenecký podnik se započítávají vždy ze 100 %. Rovněž je třeba uvažovat možné propojení přes fyzickou osobu.

Stručný souhrn podmínek výše nemá právní účinek. Závazným podkladem pro určení velikosti podniku je Příloha č. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách „GBER“).

Jako doporučení k určení velikosti podniku můžete využít rovněž Uživatelskou příručku k definici MSP od Evropské komise (odkaz).


Otázky a odpovědi


Proč vláda namísto příspěvku z úsporného tarifu přistoupila k zastropování cen energií?

Pomoc domácnostem v podobě zastropování cen na příští rok nahradí původně vládou schválený příspěvek z úsporného tarifu. Pomoc v podobě zastropování cen energií bude výrazně rozsáhlejší, podle odhadů ministerstva financí by mohla dosáhnout výše až 130 miliard korun. Na úsporný tarif na rok 2023 bylo připraveno 22 miliard korun. Na příští rok zůstává pomoc domácnostem i firmám v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje.

 

Na jak dlouho bude vyhlášen cenový strop a odkdy?

Cenový strop bude stanoven od 1. 1. 2023, a to na spotřebu od tohoto dne dále. Dotčeným obdobím bude rok 2023 s možností prodloužení.

 

Co když nemám sjednanou smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu?

Zákazník, který má nárok na zastropovanou cenu elektřiny, bude mít možnost požádat dodavatele poslední instance, který s ním bude muset neprodleně sjednat smlouvu. Tato smlouva bude platná na neurčitou a bude se vztahovat na dodávky elektřiny a v případě zákazníků, pro které platí cenový strop, budou platit maximální ceny stanovené vládou.

 

Bude se na mě vztahovat regulace cen i při kontraktu se stávajícím, nebo novým nestátním obchodníkem?

Ano. Na zákazníky, pro které platí zastropování cen, se to vztahovat bude.

 

Jak dosáhnout zastropování ceny při kontraktu se stávajícím obchodníkem?

Zastropování cen je automatické, pokud odběrné místo zákazníka bude vymezeno zákonem nebo nařízením vlády. V tom případě je dodavatel povinen cenu upravit maximálně na úroveň cenového stropu.

 

Jakou formou se cenový strop bude promítat do faktur? Dostanou zákazníci nový rozpis záloh?

Po vyhlášení cenového stropu v nařízení vlády budou muset dodavatelé do 30 dnů upravit výši záloh a zákazníci dostanou nový rozpis záloh. Zastropovaná cena se objeví i v ročním vyúčtování.

 

Jak to každý prakticky pozná na svém vyúčtování?

Těm zákazníkům, kteří mají na příští rok sjednánu cenu pod cenovým stropem, bude nadále dodáváno za ceny, které mají sjednány. U těch zákazníků, kteří byli nuceni sjednat cenu nad cenovým stropem, bude cena za elektřinu i plyn automaticky snížena na úroveň cenového stropu.

Na koho dalšího se bude cenový strop vztahovat?

Ceny jak plynu, tak elektřiny, budou mít na celou svou spotřebu zastropovánu také všichni poskytovatelé veřejných služeb z řad vládních institucí, obcí, škol, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, provozovatelů městské hromadné dopravy a dalších subjektů. U elektřiny to budou všechny subjekty připojené na hladinu nízkého napětí. I v tomto případě půjde o celou spotřebu.

Komu musí podniky tato prohlášení odevzdat?

Prohlášení musí odevzdat obchodníkovi s elektřinou nebo s plynem za každé odběrné místo, ve kterém odebírá elektřinu nebo plyn.

Do kdy musí podniky tato prohlášení odevzdat?

Nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny či plynu. Subjekty, které chtějí mít zastropované ceny od ledna, musí tedy prohlášení odevzdat do konce letošního prosince.

Jakou formou musí podniky prohlášení odevzdat?

Prohlášení se předkládá prostřednictvím elektronického systému obchodníka s elektřinou nebo s plynem, pokud ho má. Případně datovou schránkou či v listinné podobě.

Proč jsou tato prohlášení potřeba?

Obchodník či distributor nemá informace o tom, jestli daný zákazník splňuje nárok na zastropování ceny, nebo ne.

Zdroj a více informací: Energie za méně
Foto:  Studio Flusser, Zdeněk Porcal