Skip to main content

APaČ se nadále věnuje problematice sazby DPH služeb prádelen a čistíren, která je pro řadu našich členů, obzvlášť v nynější době, velmi diskutovaným tématem. V minulém vydání Informátora jsme Vás informovali o vyjádření Ministerstva financí, které bylo nyní podrobeno analýze. Z uvedeného právního stanoviska (vpravo) vyplývá, že pro snahu o snížení DPH služeb prádelen a čistíren ze základní sazby 21% je nutné cílit na změnu platné směrnice EU.

Předsednictvo Asociace proto na svém zasedání rozhodlo o věci dále diskutovat na úrovni evropské organizace ETSA a oslovit k zapojení i další členské země.

Právní názor k informaci sdělené Ministerstvem financí ČR a doporučení

Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že sdělení obsažená v dopise ze strany Ministerstva financí ČR uvádí informace odpovídající správnému výkladu aktuálního znění směrnice o systému DPH a její přílohy č. III a tomu odpovídajícímu znění zákona o DPH a jeho příloh č. 2 až 4, resp. znění zákona o DPH a jeho příloh v novelizovaném znění dle zákona č. 256/2019 Sb., účinném od 1. 5. 2020. 

Možnost změny zákona o DPH ve vztahu k zařazení specifických služeb do snížené sazby DPH je dle mého názoru skutečně vázána na znění směrnice o systému DPH, tedy změna tohoto zařazení dle zákona o DPH, která by umožnila do seznamu těchto služeb dle přílohy zákona o DPH zařadit i požadované služby, tj. služby čištění a praní textilu a oděvů, je podmíněna předchozí změnou směrnice EU o systému DPH.

Mgr. Petr Maršálek, advokát

PŘEHLED KROKŮ APAČ VE VĚCI SAZBY DPH ZE SLUŽEB PRÁDELEN A ČISTÍREN:

  • 16. července 2018 APaČ zaslalo dopis ministryni financí Aleně Schillerové
  • 15. října 2018 APaČ zaslalo další dopis na Ministerstvo financí
  • V témže roce APaČ dostalo odpověď z Ministerstva financí
  • 21. ledna 2020 se tématem zabývala komise APaČ pro průmyslové prádelny
  • 23. ledna 2020 se tématem zabývala komise APaČ pro malé prádelny a chemické čistírny
  • 4. února 2020 předsednictvo APaČ rozhodlo o postoupení odpovědi z MF k odborné analýze
  • 24. února 2020 APaČ obdržela posudek na dopis z MF zpracovaný finančním účetním
  • 15. dubna 2020 APaČ obdržela právní stanovisko na dopis z MF
  • 13. května 2020 předsednictvo APaČ téma znovu projednalo na svém zasedání a postoupilo věc k ETSA
  • 18. května 2020 Evropská asociace ETSA se začala problematikou zabývat a zapojila do diskuze členské národní asociace

FOTO: Canva