Skip to main content
Novinky

MPO přijímá žádosti o podporu na energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo dne 15. 11. 2022 příjem žádostí v rámci Výzvy 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

AKTUÁLNÍ VÝZVA VYHLÁŠENA MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo dne 15. 11. 2022 příjem žádostí v rámci Výzvy 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

Výzva 1

Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2023, Alokace až 30 mld. Kč

  • Cílem výzvy je zmírnění negativních důsledků růstu cen zemního plynu a elektřiny na provozní schopnosti a možnosti podnikatelů, tedy zabránit dalšímu zhoršování jejich podnikatelské situace a postavení na trhu, zvýšit jejich likviditu a vytvořit předpoklady pro zachování a ozdravení jejich podnikatelských aktivit.
  • Účelem podpory je pomoc podnikatelským subjektům ze strany státu s cílem udržet jejich

podnikatelskou činnost.

  • Oprávněný příjemce podpory:

a) podnikatel, fyzická, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem,

b) má alespoň jedno Odběrné a předávací místo dle článku 3.9 Výzvy, na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298 Sb. ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění,

c) prokáže Způsobilé náklady dle článku 3.8 Výzvy,

d) „jehož činnosti dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE spadající do nepodporovaných činností:

• CZ-NACE 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí,

• CZ-NACE 06 Těžba ropy a zemního plynu,

• CZ-NACE 09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu,

• CZ-NACE 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů,

• CZ-NACE 35.1 Výroba, přenos a rozvod elektřiny,

• CZ-NACE 35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí,

• CZ-NACE 46.71.2 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky,

• CZ-NACE 46.71.3 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky,

• CZ-NACE 49.50.1 Potrubní doprava ropovodem,

• CZ-NACE 49.50.2 Potrubní doprava plynovodem,

v souhrnu netvořily více než 50 % Obratu z celkového Obratu všech činností žadatele v roce 2021 a jehož činnosti dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE nespadají do:

• CZ-NACE 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

s výjimkou činnosti uvedené v klasifikaci CZ-NACE pod kódem 64.11 – Centrální

bankovnictví, jde-li o žadatele, který je bankou,

• CZ-NACE 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří.

Obrat z těchto činností se prokazuje Výkazem o obratu z nepodporovaných činností dle Přílohy 8 Výzvy.

  • Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo jako Podnik ve vybraných odvětvích, musí kromě podmínek na oprávněného žadatele dle článku 5.1 Výzvy také splňovat následující podmínky:

a) žadatel se nachází v Provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0),

b) Způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % Provozní ztráty

  • Financovány způsobilé výdaje ve výši 30 – 70 % dle článku 7 Výzvy 1.

Výzva v celém rozsahu ZDE.

Zdroj: HK ČR