Skip to main content
Novinky

Ministerstvo zveřejnilo informace k novým kompenzačním programům

Program COVID 21

Nový program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS CoV-2 „COVID 2021“ byl schválen usnesením vlády ze dne 8. března 2021 č. 277. Výzva k podávání žádostí o podporu bude zveřejněna 26. března 2021.

Základní informace o programu

  • Cílem Programu je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID 19 na podnikatelské subjekty v České republice.
  • Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den (za zaměstnance se pro účely Programu považují rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele).
  • Podpora je poskytována na období od 11. ledna 2021 do termínu uvedeného ve výzvě, nejpozději do 31. prosince 2021.
  • Podporu z Programu nelze za stejné období kombinovat s kompenzačním bonusem podle § 9 zákona č. 95/2021 Sb., s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady a ostatních programů podpory na zmírnění dopadů pandemie COVID-19 (vyjma programu Antivirus, s kterým souběh možný je).
  • Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy, s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci, je dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní v rámci rozhodného období uvedeného ve výzvě. Ve všech případech platí podmínka, že uvedení zaměstnanci byli zaměstnanci žadatele a byli přihlášení k platbě pojistného na ČSSZ ke konkrétnímu datu uvedeném ve výzvě.
  • Pokud měl žadatel méně než tři zaměstnance vyjádřené jako FTE podle předchozího odstavce, stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.
  • Dotace splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 1 800 tis. EUR na podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity.
  • Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Více naleznete ZDE.

Program Covid – Nepokryté náklady

Plošný program má pomoci podnikatelům ve ztrátě s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jde o záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, který je alternativou k programu COVID – 2021. Má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.  Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty.

Leták k programům najdete ZDE.
Základní tabulku k programům najdete ZDE.

Zdroj: Web Ministerstva průmyslu a obchodu
Foto: Zdeněk Porcal, Studio Flusser