Skip to main content
Novinky

Dotační program Úspory energie

Placená inzerce

Poradenská společnost Sigmin informujeme o stále probíhající poslední výzvě dotačního programu, který podporuje veškerá energeticky úsporná opatření s možností získání až 50 % dotace. Právě v této nelehké době může být dotační program Úspory energie jednou z možností, jak si do budoucna snížit své provozní náklady. Současně se zateplením budovy, výměnou oken, dveří, osvětlení aj. můžete s pomocí tohoto programu řešit i výměnu energeticky neefektivních strojů a zařízení. Žádat zde mohou i společnosti s předmětem činností CZ-NACE 96010: Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků. V rámci minulých výzev jsme již pomohli stovkám klientů získat dotace na jejich projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření. Využijte poslední velkou příležitost v tomto programovacím období a kontaktujte nás pro více informací k získání finanční dotace.

Níže uvádíme informace k podmínkám programu a příklady opatření, které můžete v kombinaci řešit a dosáhnout tak do budoucna významných úsporných řešení. Společně můžeme identifikovat veškeré příležitosti, které Vám program Úspory energie nabízí.

OPPIK / Úspory energie příjem žádostí v VI. výzvě  probíhá do 30.4. 2021

Žadatelem o dotaci může být malý, střední i velký podnik  

Podporované aktivity:

a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED),

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech,

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

j) instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO)

Kolik lze získat na jeden projekt – forma a výše podpory:

dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil Kč

míra podpory na hlavní investiční výdaje  – výše dotace dle velikosti podniku:
je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 %
je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 %
je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 %

míra podpory na vedlejší výdaje: zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení:
je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 %
je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 %
je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 %

SIGMIN a.s. se specializuje na tento typ projektů a můžete s námi řešit své záměry od A do Z.

Zajistíme Vám kompletní servis :

 • – identifikace možností úspor energií a tepla
 • – zdarma Vám zpracujeme předběžné energetické posouzení
 • – příprava nutné dokumentace u staveb – projektové dokumentace + rozpočet
 • – zpracování Energetického posudku
 • – zpracování žádosti o dotaci
 • – realizace výběrového řízení
 • – povinná administrace projektu
 • – zajištění doby udržitelnosti

Náš odborný tým pracovníků pro Vás zajistí všechny potřebné služby:

 • – posoudíme vhodnost záměru
 • – rychle a srozumitelně se dozvíte, zda máte možnost být v dotaci úspěšným
 • – zpracujeme povinné přílohy k žádosti – energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy
 • – zpracujeme Vám potřebné projektové dokumentace a rozpočty
 • – vypracujeme žádost o dotaci v souladu s platnou metodikou
 • – zajistíme povinné zpracování výběrových řízení a další související povinnou administraci příjemců dotace v době realizace i udržitelnosti
 • – působíme v síti Energetických konzultačních a informačních středisek EKIS poskytujících energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele.

 Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní  energetičtí  poradci.

Do dnešní doby jsme zpracovali a konzultovali více než 2000 projektů zaměřených na energetické úspory v dotačních programech EKO- Energie, Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie, OPŽP, IROP, Zelená úsporám a EFEKT. Za dobu svého působení se společnost SIGMIN a.s. stala úspěšnou a vyhledávanou společností nejenom pro svou širokou odbornost a profesionalitu, ale i pro vstřícný přístup k našim klientům. Pro více informací neváhejte využít níže uvedené telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, kde Vám rádi odpovíme nebo se domluvíme na osobním setkání.

www.sigmin.cz

Foto: Zdeněk Porcal, Studio Flusser