Skip to main content
Novinky

COVID 2022 – Sektorová podpora

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje Výzvu pro vybrané sektory (dále také „Výzva“) k podávání žádostí k poskytnutí podpory v rámci programu COVID 2022 – Sektorová podpora.

Žádosti je možné podávat od 5. 4. 2022 od 9:00 hod. do 12. 5. 2022 do 24:00 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Výzva je určena podnikatelům, kteří vykonávají podporovanou podnikatelskou činnost, do které pro účely Výzvy patří (dále upřesněno v Příloze 1 Výzvy):

a) Poskytování stravovacích služeb (včetně cateringu), krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře.

b) Pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je pro činnosti uvedené v bodě a) období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, a pro činnosti uvedené v bodě b) období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána součinem 500 Kč krát počet zaměstnanců, který je vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období podle bodu 2.3 Výzvy. Přičemž maximální uznatelný úvazek na jednoho zaměstnance je 1,0 (tzn. 40 hodin týdně).

Údaje o poklesu tržeb musí být ověřeny osobou oprávněnou jednat za žadatele (OSVČ, majitel firmy, statutární orgán atd.) a účetním firmy v případě, že nárok na dotaci bude do 1,5 mil. Kč včetně. Přesáhne-li nárok na dotaci částku 1,5 mil. Kč, je nutné ověření údajů o poklesu tržeb auditorem nebo daňovým poradcem. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí tržby za vlastní výkony a zboží.

Program COVID 2022 – Sektorová podpora nelze kombinovat s Programem COVID Nepokryté náklady – Sektorová podpora, Programem COVID – Adventní trhy a Výzvou pro zájezdové dopravce programu COVID BUS. Naopak ve vztahu ke Kompenzačnímu bonusu Ministerstva financí omezení nejsou. Uvolňování prostředků schválených žádostí bude probíhat po udělení notifikace výzvy Evropskou komisí. Žádosti podnikatelé podávají přes informační systém AIS, který již znají z předchozích programů.

Více informací ZDE.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Asociace prádelen a čistíren ČR
Foto: Petr Coufal