Skip to main content
Novinky

Co nového v ETSA

Nová generální sekretářka ETSA (Evropská asociace textilní péče)
Elena Lai se 2. listopadu oficiálně stala novou generální sekretářkou ETSA. Ve funkci nahradila Roberta Longa.

Rada ETSA se sejde online 12. listopadu
Rada ETSA pod vedeném nového předsedy Andrease Holzera uspořádá online setkání 12. listopadu. Cílem bude přezkoumání aktivit a strategie ETSA v této bouřlivě a nejisté době s důrazem maximalizovat přidanou hodnotu členství. ETSA dále potvrzuje schůzky prostřednictvím telekonference až do odvolání.

Ekonomická klasifikace kódu NACE
Eurostat přezkoumává klasifikační kategorie ekonomických činností (nomenklatura NACE nebo kód NACE). Textilní služby v současné době obvykle spadají do kategorie 77 (pronájem a leasing) nebo 96 (ostatní osobní služby). Po konzultaci s členy ETSA předložila ETSA formální odvětvový návrh Eurostatu, aby všechny textilní služby byly klasifikovány do nové kategorie 96.xx – Údržba a pronájem textilních výrobků. V říjnu nás Eurostat informoval, že plánuje zachovat rozlišování mezi kategoriemi 77 a 96.

Jak ovlivní brexit PPE (osobní ochrané prostředky)?
Jak ovlivní brexit certifikaci a posuzování shody pro uvedení PPE na britský trh? Změní se požadavky? Budou přijata nová opatření pro certifikaci a jednání s oznámenými subjekty. A co požadavky na označování? Načasování a termíny? Nový regulační režim (UKCA) vstoupí v platnost 1. ledna 2021. K zodpovězení některých z těchto otázek uspořádá 18. listopadu 2020 webový seminář Britská federace bezpečnostního průmyslu (BSIF) / ESF (Evropská bezpečnostní federace).

Normy CEN a ISO PPE – monitorování a lobování
Mnoho norem CEN a ISO ovlivňují otázky odpovědnosti za uvádění nebo PPE (osobní ochrané prostředky) na trh a servis. V průběhu let ETSA společně se svými členy tyto standardy aktivně sledovala a lobovala. Je důležité, aby byl hlas textilních služeb slyšet v různých národních a evropských pracovních skupinách a technických výborech, jakož i na úrovni EU. Společně s národními asociacemi zkoumáme, jak můžeme nadále zvyšovat hodnotu pro členské firmy a národní asociace.

Environmentální výkon produktů a podniků – doložení tvrzení
Tato iniciativa bude vyžadovat, aby společnosti doložily tvrzení o environmentální stopě svých produktů/služeb pomocí standardních metod jejich kvantifikace. Cílem je zajistit, aby tvrzení byla spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná v celé EU – což omezuje „greenwashing“. Období zpětné vazby pro veřejné konzultace končí 3. prosince 2020. Členové ETSA se zavázali přispívat ke snižování stopy svých aktivit a práci na prohlášeních o ekologických výrobcích.

Chemická strategie EU pro udržitelnost
Strategie je prvním krokem k ambici nulového znečištění životního prostředí bez toxických látek, která byla oznámena v rámci Evropské zelené dohody. Strategie zvýší ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. To zahrnuje zákaz používání nejškodlivějších chemikálií ve spotřebních výrobcích, jako jsou předměty pro péči o děti, detergenty, materiály přicházející do styku s potravinami a textilie, pokud se to neprokáže pro společnost, a zajištění toho, aby byly všechny chemikálie používány bezpečněji a udržitelněji.

Světový den standardů 2020
14. října se slavil Den světových standardů na téma „Ochrana planety se standardy“. Normy pokrývají všechny aspekty úspor energie, kvality vody a ovzduší a služby pronajatého textilu je používají k tomu, aby pomohly snížit dopad průmyslové výroby a procesů na životní prostředí a usnadnily opětovné použití textilií a zlepšily energetickou účinnost

Akční plán EU „Směrem k nulovým ambicím v oblasti znečištění ovzduší, vody a půdy“
1. října zahájila Evropská komise svůj plán akčního plánu EU „Směrem k ambici nulového znečištění ovzduší, vody a půdy – budování zdravější planety pro zdravější lidi“. Klíčovým pilířem evropské ekologické dohody je ambice nulového znečištění ruku v ruce se všemi cíli zelené dohody. Služby pronájmu textilu se již zavázaly minimalizovat dopad na životní prostředí.

Kampaň EU-OSHA 2020 na téma „Zdravá pracoviště“
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zahájila kampaň na období 2020–2022 – Zdravá pracoviště snižují zátěž, která se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy související s prací (MSD). ETSA obdržela pozvánku, aby se stala oficiálním partnerem kampaně. Služby pronájmu textilu se spoléhají na kulturu bezpečnosti, která existuje v jejich společnostech.

Porada EU o udržitelné správě a řízení společností
Porada zahájená 26. října se ptá, jak může EU nejlépe pomoci podnikům v jejich fungování směrem k transformaci na udržitelnější ekonomiku a zajistit, aby environmentální a sociální zájmy byly zakotveny v obchodních strategiích. Doplní zjištění dvou studií: o požadavcích na náležitou péči prostřednictvím dodavatelského řetězce a o povinnostech ředitelů a udržitelné správě a řízení společnosti.

Profilování textilních služeb jako udržitelné
ETSA propaguje textilní služby jako udržitelnou alternativu k nákupu a vlastnictví a praní doma. ETSA se během posledního říjnového týdne zúčastnila summitu o evropských cílech udržitelného rozvoje (SDG), který pořádá CSR Europe, evropská obchodní síť pro udržitelnost a odpovědnost podniků. Účastníci projevili velký zájem o náš alternativní obchodní model.

Výzkum recyklace textilu
ETSA je partnerem Evropské výzkumné technologické platformy (ETP) koordinované evropským oděvním a textilním průmyslem. Slyšeli jsme o různých technologiích pro mechanickou, chemickou a tepelnou recyklaci použitých textilií. Pro recyklační společnosti nabízejí společnosti poskytující textilní služby velké objemy čistého a tříděného textilu. Další zasedání ETP se budou konat v listopadu a v prosinci.

Online fórum SBS 2020: Posílení odvětví PPE a oběhového hospodářství
ETSA se 20. října zúčastnila online fóra SBS (Small Business Stardarts). Toto setkání se zabývalo evropskou politikou a opatřeními týkajícími se standardů PPE (osobní ochrané prostředky) v kontextu krize Covid-19. Ten odhalil závislost Evropy na globálním hodnotovém řetězci, a ačkoli rychlá reakce Evropské komise způsobila, že PPE byly rychle dostupné na trhu EU, nezajistila použití opakovaně použitelných řešení. S potřebou vypracovat harmonizované normy pro PPE a nařízení o zdravotnických prostředcích existují příležitosti zahrnout požadavky na udržitelnost týkající se opětovného použití, přepracování, oprav a recyklace.

Světový den mytí rukou – 15. října
Mytí rukou nikdy nebylo důležitější. Vzhledem k tomu, že svět označil Globální den mytí rukou a bojoval proti globální pandemii Covid-19, zveřejnil sekretariát ETSA na SoMe ten den příspěvek o tom, jak je sušení rukou součástí mytí rukou a mělo by být prováděno s opakovaně použitelnými bavlněnými ručníky od služeb pronajímajících textil, které jsou hygienické a dobré pro životní prostředí!

Kampaň ETSA na sociálních médiích: 2. vlna
Na žádost představenstva ETSA nyní řídící výbor pracuje na nové e-kampani zaměřené na hygienu a udržitelnost. Na posledních schůzkách ve dnech 15. a 30. října byly potvrzeny citace agentur a pokračování zpracování vizuálů a zpráv pro novou kampaň.

Nové animace na podporu použití textilu v restauracích
TRSA, národní asociace USA pro textilní služby, vytvořila sérii 4 animací na podporu textilních služeb v restauracích. Čtvrtá animace je nyní k dispozici v členské oblasti ETSA – mediální galerie a ETSA SoMe!

Výměna národních asociací v sérii workshopů maratonu ETSA
ETSA koordinovala dvě odpolední zasedání workshopů pro národní asociace (NA) ve dnech 26. a 27. října. Zkoumali jsme optimalizaci našeho sledování a lobbování na technických normách CEN a ISO, mikroplastech, obrazových kampaních, pravidlech zapojení pro hlubší spolupráci a také aktualizaci různých národních iniciativ.

Budování dalších mostů mezi asociacemi textilních služeb v Evropě
Prezident ETSA Andreas Holzer se 27. října zúčastnil diskusí s národními asociacemi o tom, jak můžeme dále zlepšovat naši síť konstruktivní spolupráce. ETSA i národní asociace mají podobné cíle, výzvy a zájmy. Společně vyvineme další způsoby, jak nás kolektivně ještě posílit.

Zlepšení evropské spolupráce za účelem sledování a lobbování za normy CEN a ISO
Během semináře 26. října ETSA a národní asociace diskutovaly o tom, jak můžeme zlepšit naši koordinaci, aby byl hlas textilních služeb více slyšet! Jak co nejlépe využít postavení ETSA v klíčových výborech pro normy? Jak mobilizovat zdroje dostupné prostřednictvím národních asociací? Bude vytvořena nová pracovní skupina ETSA, která bude přidělovat role a odpovědnosti.

Textilní služby a mikroplasty
Členské firmy potřebují jasné a praktické informace o mikroplastech: o tom, jak jsou textilní služby součástí řešení, zejména ve srovnání s praním doma. V návaznosti na seminář ETSA pro národní sdružení, který se konal 3. září, se dne 26. října uskutečnil další workshop, na kterém se rozhodlo o konkrétních úkolech a spolupráci. Bude vytvořena pracovní skupina, která bude v této práci pokračovat.

Sdílení a spolupráce na národních image kampaních
Národní asociace textilních služeb aktivně podporují existenci a výhody textilních služeb. Stejně jako ETSA. I když všichni máme podobné zprávy, je třeba komunikaci provádět na národní úrovni. Na semináři dne 27. října zkoumáme, jak můžeme efektivněji sdílet materiály a osvědčené postupy a společně vytvářet komunikační materiály.

V případě, že se budete chtít dozvědět o některé z aktivit více, neváhejte prosím kontaktovat sekretariát APaČ.

Asociace prádelen a čistíren